Liên hệ

Mr. NORMAN BÜCHE

CEO

+84 34 94 73 266

norman.bueche(at)nb-prime.com

Ms. HANG BÜCHE

COO

+84 38 39 94 308

hang.bueche(at)nb-prime.com

Hãy kết nối với chúng tôi

*Họ tên:
Số điện thoại:
*Email:
*Công ty:
Nội dung: